Onze missie

Nederland heeft de ambitieuze doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot met 50% te hebben teruggebracht door ondermeer energie duurzaam op te wekken. Dan moet er nog een hoop gebeuren en dat lukt alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Met onze energiecoöperatie willen we alle inwoners van Gooise Meren helpen om zelf duurzame stappen te zetten voor een schone toekomst! 

Wat we doen

Wattnu organiseert haar activiteiten om Gooise Meren duurzamer te maken rond vier pijlers:

  • Energiebewustwording: informatiebijeenkomsten, onderwijsprojecten, informatiemarkten, wijk- en straatprojecten en inloopspreekuren;
  • Energiebesparing: onze energiecoaches geven individueel advies aan huis. We organiseren ook gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen;
  • Opwekking én levering van lokale duurzame energie: we bieden de mogelijkheid om deel te nemen in collectieve zonnestroom-projecten en de collectieve inkoop van zonnepanelen. We leveren de lokaal opgewekte energie weer aan onze leden door samenwerking met de landelijke coöperatie OM | nieuwe energie https://samenom.nl/;
  • Aanjagen van de warmtetransitie door een actieve rol te spelen in de voorbereiding, aanleg en exploitatie van collectieve warmtenetten in Gooise Meren.

Voor en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen

Wattnu is een coöperatie voor en door onze leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen. Een coöperatie in nauwe verbinding met de bewoners, ondernemers, organisaties en de overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die werkt met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame omgeving. We doen dit op een professionele en maatschappelijk betrokken wijze. 

Samen sterk

Wattnu staat in verbinding met alle relevante partijen in de energietransitie. Daarnaast werken we samen in de landelijke koepel van energiecoöperaties, Energie Samen (https://energiesamen.nu) en in de samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek, Energie Verbonden. 

De Gemeente Gooise Meren en Wattnu zijn in een langjarig convenant overeengekomen nauw samen te werken om de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord en de vertaling daarvan naar regionale energiedoelstellingen te bereiken