Algemene Ledenvergadering stemt in met businessplan solar carport

2 april 2024

Afgelopen week was de Algemene Leden Vergadering van Wattnu. Alle 1800+ leden van Wattnu ontvingen daarvoor een uitnodiging. Een kleine afvaardiging van het ledenbestand was aanwezig, wat zorgde voor een goed gevulde zaal in het Heart House in Bussum waar belangrijke zaken werden besproken.

Energiegemeenschap

Wattnu voorzitter Miel Janssen trapte de ledenvergadering af. Hij lichtte de belangrijkste strategie van Wattnu toe: het 'Local for Local'- principe. Dat houdt in: zelf energie opwekken en tegen lokale prijzen op basis van de kostprijs zelf gebruiken binnen een lokale 'energiegemeenschap'. 

In dat kader staat er een groot opwekproject op stapel: Solar Carport De Kuil. Solar carports vormen een belangrijk onderdeel van de toekomstige opwekstrategie in Gooise Meren. Op de parkeerplaats naast Spant! en voetbalclub SDO staat deze eerste solar carport gepland. Hier kunnen 870 zonnepanelen worden geplaatst met een verwachte jaaropbrengst van 400.000 kWh. 

Aan de ALV werd toestemming gevraagd voor de investering, de financiering bij het Realisatiefonds en uitgifte van uitkeringsrechten aan participanten. Aangezien het om een nieuwe aanpak met een nieuw businessplan gaat, waren er vragen en discussies. Met name de afname van de stroom door Total Energies riep vragen op. Na toelichting op een aantal zaken werd het plan met grote meerderheid van ledenstemmen aangenomen.

Ledendemocratie en scheiding toezichthoudend en uitvoerend bestuur

Op de agenda stond ook het bespreken van een statutenwijziging. Bestuurssecretaris Paul van Steijn schetste dat door de groei van activiteiten van Wattnu, de belangen van verschillende leden in de toekomst meer en vaker uiteen zullen lopen. Er zijn algemene leden, maar ook (economische) participanten in opwekprojecten, warmtenetten, etc. 

Het bestuur stelt voor om meerdere categorieën leden in te voeren: algemene leden en projectleden, die naast algemene bevoegdheid in de ALV ook bevoegdheid met betrekking tot een specifiek
project krijgen. 

Ook stelt het bestuur voor om - eveneens vanwege de groei van Wattnu -  te gaan werken met een raad van toezicht en een uitvoerend bestuur. De leden stemden voor deze wijziging. In een volgende ALV wordt een uitgewerkt plan gepresenteerd. 

Tenslotte werd in deze ALV ook de begroting van 2024 vastgesteld.