Koppelkans voor coöperatief warmtenet Muiderberg

Het warmtenet in Muiderberg bereikt een nieuwe fase in de Eikenlaan: de aanleg van het warmtenet samen met de vernieuwing van de riolering. Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren legt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de financiering van deze koppelkans.

In de komende jaren wordt de riolering van Muiderberg vernieuwd. Door het warmtenet gelijktijdig aan te leggen kan een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd worden. Twee vliegen in één klap zogezegd.

Omdat de renovatie van de riolering begin 2021 in de Eikenlaan van start gaat, is er door de gemeente Gooise Meren en de initiatiefnemers van het coöperatieve warmtenet en Energiecoöperatie Wattnu samen gekeken hoe deze koppelkans gerealiseerd kan worden.

Het college stelt nu de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de financiering van dit duoproject. Dit voorstel heeft tot doel om middelen beschikbaar te stellen aan een door Wattnu opgericht coöperatief Warmtebedrijf. Het voorstel vraagt om een zorgvuldige afweging tussen de doelen en ambities in de energietransitie enerzijds en het als gemeente daarvoor nemen van een financieel risico anderzijds. Tevens is een besluit op korte termijn nodig om tijdig de aanbesteding voor het warmtenet te kunnen starten om de koppelkans(en) te halen. Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse “ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we deze stap gaan maken. Het gedegen voorwerk de afgelopen maanden door alle betrokkenen geeft mij de overtuiging dat dit de juiste beslissing is voor de bewoners van Muiderberg en dat de risico’s aanvaardbaar zijn”.

Aquathermie

Bij de Eikenlaan gaat het om de eerste fase van het project om in geheel Muiderberg aquathermie te benutten als warmtebron en in 2026 aardgasvrij te zijn. De warmte uit het IJmeer wordt ‘s zomers opgeslagen in een warmte-koude opslag (WKO). ‘s Winters wordt het water uit de WKO opgehaald en benut voor aanvoer van water van +/- 15°C. Het water wordt daarna door warmtepompen opgewarmd naar 70°C. Deze oplossing is door Waternet onderzocht en vergeleken met vier andere varianten. Het 70°C warmtenet kwam daarbij als beste optie uit de bus wat betreft CO2 besparing, maar ook wat betreft kosten.

Op 22 september jongstleden is de gemeenteraad geïnformeerd over de warmtetransitie en het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte, conform de afspraken in het klimaatakkoord en de klimaatwet. De gemeente heeft de regierol bij de opgave om voor 2050 alle woningen aardgasvrij te krijgen. Vertaald naar wijken, zou dit betekenen dat er in Gooise Meren elke twee jaar een wijk van het aardgas zou moeten.
Deze opgave is alleen haalbaar wanneer we hier gezamenlijk met onze inwoners en belangrijke partners onze schouders onder zetten. Op 25 november aanstaande wordt het voorstel voor de Eikenlaan voor het eerst besproken op de Politieke Avond. Wanneer de gemeenteraad zijn goedkeuring verleent, kan er met ontwikkeling van het warmtenet in de Eikenlaan gestart worden.

Coöperatief warmtenet, voor en door bewoners

Energiecoöperatie Wattnu, een organisatie voor en door bewoners zonder winstdoelstelling en commerciële belangen, heeft met een groep enthousiaste Muiderbergers de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Het onderzoek, ondersteund door deskundigen van Waternet, KPMG en ingenieursbureaus, bevestigde dat het IJmeer voldoende warmte biedt om heel Muiderberg duurzaam en betaalbaar te verwarmen.

Omdat dit warmtenet het eerste in Gooise Meren is dat op deze schaal woningen aan een nieuwe warmtebron koppelt, is de actieve betrokkenheid van de inwoners een voorwaarde voor het succesvol aardgasvrij maken van de woningen. De financiële ondersteuning van Gooise Meren zal dan ook onder andere worden ingezet om bewoners op te roepen zich aan te sluiten bij het coöperatieve warmtenet. Miel Janssen, voorzitter van Wattnu: “wij zijn erg blij met het vertrouwen dat we krijgen van het college. Hierdoor kunnen we de koppelkans in de Eikenlaan pakken en verdere voorbereidingen doen voor de andere wijken in Muiderberg”.

Programma Aardgasvrije Wijken

In het kader van het Programma Aardgasvrije Woonwijken kende het ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar het plan voor het Muiderbergse warmtenet geen subsidie toe. Omdat de afgelopen maanden flinke stappen zijn gezet op het gebied van techniek, financiën, organisatie en communicatie hoopt het coöperatieve warmtenet Muiderberg volgend jaar wel in aanmerking voor de PAW-subsidie te komen.